fbpx
Title Image
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening met betrekking tot het verlenen van diensten aan cliënten van Cherry Internet. IFH Holding BV handelend onder de naam Cherry Internet (hierna te noemen Cherry) heeft tot doel om de internetmarketing voor de cliënt te verzorgen. De wijze waarop dit gebeurt is aan de cliënt duidelijk uitgelegd en/of vastgelegd in een orderbevestiging. Voor zover tussen Cherry en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Cherry.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door Cherry volgens het geldende tarief en met de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. Een abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Abonnementen kunnen 3 maanden voor het aflopen van iedere abonnementsperiode wederzijds worden opgezegd. Wordt een abonnement niet tijdig opgezegd dan wordt het abonnement stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan.

3. Cherry Internet is eigenaar van het domein waarop het Cherry-platform is gebouwd, de klant huurt dit domein. Deze website (het Cherry-platform) zal na het beëindigen van het abonnement door een andere klant van Cherry-internet gehuurd kunnen worden. In dit geval zal het beeldmerk en de bedrijfsgegevens van de nieuwe klant geplaatst worden. Er bestaat een mogelijkheid om tegen een overeengekomen prijs het domein over te nemen. Alle plug-ins en SEO bevorderende technieken zullen in geval van overname worden verwijderd.

4. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn voor beide partijen vrijblijvend.

5. Na opdracht ontvangt de klant een orderbevestiging en een factuur. Na betaling van de factuur is de opdracht een feit.

6. Cherry stelt de cliënt, voordat een zaak in behandeling wordt genomen, van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de overige kosten niet bij in begrepen, zoals maatwerkoplossingen en dergelijke. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn. Bedoelde werkzaamheden en daarmee verband houdende kosten zullen pas dan worden uitgevoerd na opdracht van de cliënt. Elke wijziging die voor een cliënt wordt aangebracht zal tegen een uurtarief van € 85,- worden door belast.

7. Cherry heeft het recht om tussentijds prijsaanpassingen te doen wanneer daartoe door gewijzigde marktomstandigheden gedwongen. Een voorbeeld kan zijn verhoging van BTW tarief, uurloon en dergelijke.

8. De cliënt stemt toe dat Cherry gebruik maakt van de handelsnaam en het beeldmerk van de cliënt op haar portal. Cherry wordt gevrijwaard van iedere claim ten aanzien van intellectueel eigendom, plagiaat of zaken van die strekking.

9. Cherry is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

10. Cherry is gerechtigd om bij het uitblijven van een reactie binnen 24 uur van een klant een concurrent in de betreffende branche(s) en of plaats(en) te benaderen.

11. Betaling van alle facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 12 (twaalf) dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Cherry zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.

12. De cliënt geeft toestemming de abonnementsgelden via automatische incasso te laten plaatsvinden. De cliënt is verantwoordelijk voor voldoende saldo op de rekening waar de incasso van wordt gedaan.

13. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de cliënt waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-.

14. Indien de cliënt om wat voor reden dan ook de opdracht annuleert zal er 15% annuleringskosten met een minimum van € 40,- in rekening worden gebracht.

15. Cherry is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de Cherry, wenselijk maakt.

16. Cherry zal, in geval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

17. Cherry is altijd gerechtigd om, indien de cliënt na een eerste betalingsherinnering geen betaling doet, het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

18. De cliënt vrijwaart Cherry tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. De cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen.

19. Cherry is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Cherry zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht.

20. Cherry is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht zoals calamiteiten, oorlog, internetstoring of andere hier niet vermeldde oorzaken buiten de invloedssfeer van Cherry.

21. Het is de cliënt bekend dat de diensten van Cherry kunnen worden beïnvloed door derden (bijvoorbeeld Google). Cherry Internet is niet aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Cherry heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

22. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Cherry die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Cherry voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Cherry wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Cherry beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Cherry sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Cherry ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

23. Cherry staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Het is de cliënt bekend dat de platformen eigendom blijven van Cherry-Internet.

24. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. Cherry is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

25. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Cherry geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

26. De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25-5-2018 in werking treedt maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.

27. Op alle door Cherry verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen tussen de cliënt en Cherry zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cherry zijn (neven)vestigingsplaats heeft.